Kalendarium

1241 Podczas pierwszego najazdu tatarskiego na Polskę spalony został drewniany kościół parafialny we wsi Staszów.

1345 Poświęcenie murowanego kościoła w Staszowie ufundowanego przez Dorotę z Tarnowa, wdowę po Marcinie z Łubnic, wojewodzie Łęczyckim. 

Ok. 1440 Wieś Staszów opisana i wiele razy wymieniana w „Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis " Jana Długosza.

11 kwietnia 1525 Nazajutrz po hołdzie pruskim, który odbył się w Krakowie za panowania Zygmunta I, Hieronim Łaski herbu Korab, wojewoda inowrocławski i sieradzki, bratanek prymasa Jana Łaskiego, uzyskuje przywileje na odbywanie jarmarków w swoim mieście Staszowie trzy razy w roku: w niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskim, „na św. Bartłomieja” i „na św. Urszulę”.

Styczeń 1526 Na zjeździe w Piotr­kowie ustanowiono cotygodniowe targi w czwartki, przez co utrwala się pozycja Staszowa jako ośrodka wymiany towarowej. Nowo założone miasto jest początkowo zwolnione od wszystkich podatków. 

1538 Staszów płaci po raz pierwszy „czopowe” – podatek od produkcji piwa, miodu i gorzałki.

1555 Założenie cechu tkackiego – pierwszy znany przywilej rzemieślników staszowskich.

1564 Staszów po raz pierwszy płaci wszystkie podatki. Miasto ma już około 100 domów i ponad 600 mieszkańców.

Ok. 1578 Założenie kuźnicy, późniejszej „hamerni" 

Ok. 1580 Budowa zboru ariańskiego.
Początek XVII w. Staszów został własnością Tęczyńskich, których herb – dwugłowy czarny orzeł pod toporem – znalazł się w pieczęci rady miejskiej.

1610 Usunięcie Żydów ze Staszowa 

1621 Zatwierdzenie przez Jana Tęczyńskiego cechu kuśnierzy, krawców, czapników.

1622 Założenie przez Jana Tęczyńskiego Bractwa Literackiego św. Anny.

1625 Założenie przez Katarzynę Tęczyńską przy kościele w Staszowie szkoły, która przetrwała do XIX w.

1632 – 1652 Jan Brożek, profesor Akademii Krakowskiej, wybitny matematyk i astronom 

1635 Przywilej zbiorowego cechu „ kowalów, strycharzów, rymarzów, złotników, siodlarzy i błoniarzów" zatwierdził Jan Tęczyński. 

1641 – 1642 Wojewoda poznański Krzysztof Opaliński korzystał z usług złotnika staszowskiego Wonzargena : Staszów był już własnością Opalińskich. 

1655 Przywilej cechu szewców został potwierdzony przez Stanisława Łukasza Opalińskiego. 

1656 Epidemia w Staszowie, Połańcu i okolicznych wsiach. 

1670 cech garncarzy otrzymał potwierdzenie swego przywileju podpisany przez Stanisława Łukasza Opalińskiego. 
Druga połowa XVII w. Założenie szabelni w Staszowie, słynnej z tzw. Staszówek używanych m. in. przez wojsko Jana Sobieskiego pod Wiedniem. 

1695 Konsekracja kościoła Ducha Św. na miejscu dawnego zboru ariańskiego. 

1705 Epidemia w Staszowie – w czasie wojny północnej w Polsce i najazdu szwedzkiego.

29 sierpnia 1708 Początek zarazy określonej jako „morowe powietrze”.

1709 Staszów był własnością Elżbiety z Lubomirskich żony hetmana Adama Sieniawskiego. Szwedzkie wojska zniszczyły miasto, wzięto też do niewoli burmistrza staszowskiego nazwiskiem Gołąb. 

1718 Ukończono budowę ratusza – Kramnic. 

2 maja 1718 Elżbieta Sienia­wska swoim przywilejem zezwoliła Żydom na zamieszkanie w Staszowie i zbudowanie bożnicy. 

1731 Maria Zofia z Sieniawskich wychodzi za mąż za księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego – Staszów staje się własnością rodziny Czartoryskich. 

1733 „Tumult” na rynku staszowskim : ludzie starosty Stężyckiego Karola Tarły zaatakowali zebranych na targu chłopów, którym w pomoc przyszli mieszczanie staszowscy. 

Ok. 1750 Wielki pożar w Staszowie. 

1751 – 1757 Budowa 27 murowanych kamienic wokół rynku kosztem właściciela miasta.

1760 Dalsze przywileje dla sukienników niemieckich sprowadzonych do miasta 

1766 Pierwsze wzmianki o aptece w Staszowie. 

1766 – 1767 Pierwsze próby założenia manufaktury. 

1774 – 1782 Rozwój manufaktury sukiennej w Staszowie.

1786 – 1787 Staszów posiada już 298 domów mieszkalnych, w tym 31 murowanych, Rynek i główne ulice są wybrukowane, jest czynnych 14 sklepów z towarami zagranicznymi, oprócz wielu drobnych kramów. Liczba ludności wynosi w tym okresie ok. 2500 osób. 

7 maja 1794 Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej odbyła się potyczka pod Staszowem. 

Od 12 maja 1794 Przez „sześć niedziel” wojska rosyjskie pod wodzą Denisowa obozowały pod Staszowem, powodując w mieście wiele zniszczeń i szkód.

29 czerwca 1794 Dragoni pruscy przeszli przez Staszów, zabierając żywność i furaż.

1 października 1794 Pruskie odziały znów przybyły do Staszowa na okres prawie półtora roku.

1795 Staszów w wyniku trzeciego rozbioru Polski znalazł się w zaborze austriackim w Galicji Zachodniej. 

1 lipca 1796 do 31 grudnia 1801 Elżbieta vel Izabela z Czartoryskich Lubomirska oddała Staszów wraz z dobrami w dzierżawę Ignacemu Wielogłowskiemu. 

1809 W epoce Księstwa Warszawskiego w czasie wojny z Austrią miasto było terenem przemarszów wojsk austriackich. W wyniku wojny znalazło się granicach Księstwa Warszawskiego. Wtedy po raz pierwszy Staszów stał się miastem powiatowym i należał do departamentu radomskiego.

1810 Zaprowadzono notariat w Staszowie.

1811 Powstał Sąd Pokoju. 

1809 – 1811 Stacjonował pierwszy pułk strzelców konnych, który następnie wszedł w skład Wielkiej Armii Napoleona w 1812r.

1813 Wojsko rosyjskie przybywa do Staszowa. 

 

1815 – 1842 Staszów ośrodkiem powiatowym w województwie sandomierskim.

1815 – 1826 W Staszowie przebywa pierwszy pułk strzelców konnych. 

1818 Rozpoczęto brukowanie dalszych ulic miasta.

1821 Rozpoczęto produkcję fajek glinianych zwanych „Stambułkami”. 

Od 12 kwietnia 1823 Staszów stał się własnością Artura Potockiego, wnuka Elżbiety Lubomirskiej.

1823 Inżynier rządowy Ignacy Ebertowski sporządził plan miasta. 

1823 – 1827 Okres działalności tzw. „Banku Wełnianego” dla ożywienia rzemiosła sukienniczego.

1824 Staszów liczy 3866 mieszkańców i pod względem zaludnienia stoi na pierwszym miejscu w województwie sandomierskim. Za parę lat wyprzedzi go Radom.

1828 „Kurier Warszawski” podaje wiadomość o istnieniu teatru amatorskiego w Staszowie. 
Wiosną 1831 Miasto bierze udział w organizowaniu polskich sił zbrojnych w czasie powstania listopadowego: tu formuje się Legia Nadwiślańska.

1831 Epidemia w Staszowie. 

Od października 1831 Wojsko „cesarsko – rosyjskie” stacjonuje w Staszowie. 

1832 Właścicielem Staszowa zostaje Adam Potocki. 

1834 Duży pożar w Staszowie. 

1842 Otwarcie szkoły elementarnej dla dziewcząt. 

1842 – 1844 Staszów siedzibą okręgu w powiecie i guberni sandomierskiej z siedzibą w Radomiu. 

Od 1845 Staszów należy do guberni radomskiej. 

1849 Epidemia. 
Połowa XIX w. Zakończenie działalności hamerni staszowskiej oraz folusza sukienniczego. 

1851 Otwarcie szpitala w Staszowie. 

14 lutego 1863 W czasie powstania styczniowego Langiewicz uchodząc z Wąchocka zajął Staszów. 

17 lutego 1863 Nadciągnęli Rosjanie, spalili Staszówek, po bitwie Langiewicz ustąpił z miasta, zajęło je wojsko rosyjskie. 

1864 – 1865 Założono latarnie oświetlające miasto. 

28 października 1866 Staszów przestaje być prywatną własnością mocą ukazu carskiego o uwłaszczeniu miast. 

1866 – 1918 – Staszów należy do powiatu sandomierskiego guberni radomskiej

1876 - proboszczem staszowskim został ks. Wojciech Wciślik (godność tę pełnił do 1902 r.)

1886 – na brzegu Czarnej założono miejski ogród
- liczba mieszkańców przekroczyła 8 tysięcy, w tym ponad 5 tysięcy stanowili Żydzi. W mieście stacjonowało ponad 800 żołnierzy rosyjskich

1888 – od 9 lipca do 11 października w Kurozwękach przebywał Stefan Żeromski. Podczas pobytu wielokrotnie przyjeżdżał do Staszowa, był m.in. obecny na pogrzebie staszowskiego aptekarza Kazimierza Krafta 

1893 – w mieście wybuchła epidemia, największa od 1821 roku, pochłonęła wiele ofiar

1895 – pożar Kościoła Ducha Świętego. Spaleniu uległ ołtarz boczny oraz sufit

1899
– w mieście założono ochronkę dla biednych dzieci
- powstało w Staszowie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe. Załozycielami byli: aptekarz Bolesław Krauze, sędzia grodzki Jan Władysław Malewski, Zdzisław Dębocki jako członkowie Zarządu oraz Franciszek Mazur, Leon Dukalski, Stanisław Gawroński, jako członkowie Rady Nadzorczej. W dniu 25 lipca Towarzystwo zostało zatwierdzone przez Ministra Finansów. Ustalono udział własny czlonka na 50 rubli. Pod koniec roku Towarzystwo liczyło 95 członków, w tym 41 Żydów. Łączny kapitał Towarzystwa wynosił 4540 rubli.
- w Staszowie oddano do użytku browar, dwie fabryki sody, dwa młyny wodne oraz fabrykę papieru. W tym czasie w mieście zamieszkiwało 192 rzemieślników. Z funkcjonujących w Staszowie 120 sklepów około 80% należało do Żydów.

1902 – Utworzono w Staszowie Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwszym prezesem wybrano sędziego Jana Władysława Malewskiego. Naczelnikiem straży został aptekarz Bolesław Krauze.
- proboszczem staszowskim został ks. Wawrzyniec Siek

1905 – zmarł dotychczasowy dyrektor szpitala św. Adama dr Władysław Roth – uczestnik powstania styczniowego. Jego miejsce zajął dr Leon Karbownicki
- w Staszowie założono Polską Partię Socjalistyczną. Inauguracyjne zebranie odbyło się w mieszkaniu Ignacego Raczyńskiego.

1906 – otwarto w Staszowie kursy rolnicze dla włościan (w dwa lata później zamknięto z braku słuchaczy)

1908 – przy ulicy Krakowskiej wybudowano cerkiew (obecnie w tym miejscu stoi budynek kina)
- skazanie na katorgę syberyjską kilku staszowskich socjalistów m.in. Ignacego Raczyńskiego, Leona Cukierskiego, Feliksa Lorka
- przeprowadzono remont kościoła św. Bartłomieja. Postawienie domu przedpogrzebowego oraz ogrodzenie przykościelnego cmentarza

1912 – w Staszowie zorganizowano wystawę rolniczą guberni radomskiej. Organizatorem wystawy był książę Maciej Radziwiłł. Przez cały czas trwania wystawy przygrywała orkiestra miejscowej straży pożarnej z rejentem J. Lubońskim oraz późniejszym szefem posterunku policji staszowskiej Trepko.
- z inspiracji koncertów artystycznych kapel i chórów biorących udział w wystawie rolniczej, powstał amatorski chór „Lutnia”. Prowadzenie chóru objął organista Zygmunt Amborski (po jego śmierci w 1921 roku, jego pracę kontynuował młodszy brat Władysław).

1913 – w mieście zarejestrowanych było 424 domy, z czego 282 były z cegły, pozostałe z drewna
- Towarzystwo Pożyczkowo- Oszczędnościowe liczyło 1157 członków, wśród nich było 399 Żydów. Kapitał Towarzystwa wynosił 139 508 rubli, w tym 52 508 rubli przypadało na członków żydowskich

1914 – 19-23 sierpnia w czasie działań i wojny światowej Staszów znalazł się w rękach wojsk węgierskich
- 15 września miasto zajęli Rosjanie
- 2 października miasto zajmują wojska austriackie
- 1 września Austriacy opuścili miasto. Staszów znalazł się w strefie wojennej

1915 – 15 maja po raz trzeci do Staszowa wkraczają wojska austriackie
- w grudniu Austriacy rozpoczęli budowę kolejki wąskotorowej na trasie Bogoria – Staszów – Jędrzejów. Budowę zakończono w lipcu 1917 roku

1917 – w sierpniu miasto odwiedził ks. biskup M. Ryx. Przy okazji wizyty założono ponownie ochronkę dla 70 dzieci. 

1918 – w Staszowie przebywał generał Józef Dowbór-Muśnicki
- dzięki staraniom Polskiej Macierzy Szkolnej utworzono w Staszowie Koedukacyjne Gimnazjum. Pierwszym dyrektorem został Zmarz. Wśród założycieli znaleźli się: ks. M. Bojarczyk, ks. W. Siek, dr S. Niewirowicz, dr. S. Steciński, sędzia J. W. Malewski, aptekarz B. Krauze, B. Tomaszewski, rejent J. Luboński oraz L. Patyna, L.  Dukalski, J. Kieroń, S. Kucharski, Wł. Pasarski, J. Zioło, H. Zóbek
- w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, Staszów znalazł się w powiecie sandomierskim w województwie kieleckim

1919 – wybrano w Staszowie, po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, Radę Miejską. Burmistrzem został aptekarz Bolesław Krauze, jego zastępcą szewc Teofil Ćwikło. Ławnikami wybrano: T. Duszę, F. Zioło oraz Wolfa Tuchmana przewodniczącego Gminy Żydowskiej
- w Staszowie obok Gimnazjum Koedukacyjnego funkcjonowały dwie szkoły powszechne – męska oraz żeńska. Pierwsze zajęcia w szkole powszechnej męskiej odbywały się w dawnym obiekcie łaźni rosyjskiej. Kierownikiem szkoły był Pacański. Wkrótce szkołę przeniesiono do budynku obok dawnej likierni. Szkoła żeńska mieściła się w budynku późniejszego sądu przy ulicy Kościelnej. Niedługo potem przeniesiono ją do budynku, gdzie obecnie mieści się Liceum Ekonomiczne.

1920 – kierownikiem szkoły powszechnej męskiej został Wiktor Szlezinger

1922 – w Staszowie wybuchła groźna epidemia czerwonki i duru brzusznego
- utworzono w Staszowie Kasę Chorych z dr S. Niewirowiczem jako prezesem
- w szkole powszechnej męskiej wprowadzono jako przedmiot algebrę

1923 – do Staszowa przybył i Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów. Miejsce zakwaterowania – dawne koszary oddziałów carskiego pułku kawalerii, dowódcą batalionu był ppłk Woropaj. Po paru miesiącach dowództwo objął mjr A. Konkiewicz

1924 – staszowski szpital znalazł się pod zarządem władz komunalnych w Sandomierzu. W imieniu Sandomierskiego Sejmiku zarządzał nim sędzia J. W. Malewski
- dyrektorem staszowskiego gimnazjum został J. Bielawka, a kierownikiem szkoły żeńskiej H. Kuniewicz
- przy gimnazjum utworzono drużynę sportową. Wśród zawodników byli: S. Janik, M. Bator, J. Janczar, H. Szeleś, F. Walczak, J. Koza, S. Dworecki, A. Czerna, S. Sobieniak, J. Komora-Kołczyński i J. Kozik. Pierwszym opiekunem i trenerem był nauczycielem wychowania fizycznego J. Chorzelski

1927 – strajk staszowskich szewców, zarówno Polaków jak i Żydów. Wysuwano żądania wyższych stawek za wykonaną pracę
- oddano do użytku pawilon mieszkalny dla kadry oficerskiej w Staszowie
- 2 lipca wybrano nową Radę Miejską. Burmistrzem został nauczyciel gimnazjum Leon Górski, a jego zastępcą Teofil Górski
- młynami staszowskimi zarządzał inż. H. Wolewicz
- staszowski chór „Lutnia” zajął II miejsce podczas zawodów śpiewaczych okręgu kieleckiego
- dyrektorem gimnazjum został Żołnierek

1929 – 7 kwietnia rozwiązano Radę Miejską
- 27 kwietnia odbyły się nowe wybory Rady Miejskiej. Burmistrzem został ślusarz Ignacy Raczyński, a jego zastępcą kupiec Jan Rogala.
- Dyrektorem gimnazjum został Kazimierz Szokalski
- Zmarł długoletni dyrektor staszowskiego szpitala L. Karbownicki. Nowym dyrektorem został S. Niewirowicz

1930 – dr Jan Raźny utworzył teatr amatorski „Fredreum” 
- kierownikiem szkoły męskiej był J. Miczulis, a kierownikiem szkoły żeńskiej J. Jaroń

1933 – ponowny strajk staszowskich szewców
- dyrektorem staszowskiego gimnazjum został Stefan Kopczyński

1934 – w lutym zmarł Jan Władysław Malewski sędzia grodzki
- odszedł ze Staszowa długoletni proboszcz Wawrzyniec Siek. Nowym proboszczem został ks. Wacław Wodecki
- w obu staszowskich kościołach: św. Bartłomieja i Ducha Św. założono światło elektryczne
- założono elektryczność w Staszowie

1935 – Kazimierz Sabatt prowadził w Staszowie biuro pisania podań (od 1983 roku pełnił funkcję Prezydenta RP na emigracji) 

1936 – odnowiono kaplicę Matki Boskiej Różańcowej 

1937 – młodzież staszowskiego gimnazjum wydała 1 numer miesięcznika „Młode Pióra”. Redaktorem naczelnym był S. Lachowski. Redaktorem odpowiedzialnym był polonista S. Potoczek
- założono w Staszowie Spółdzielnię Szewców i Cholewkarzy „Lech”
- nowym proboszczem staszowskim został ks. Ignacy Kwaśniak 

1939
- w kwietnia odbyły się ostatnie wybory do Rady Miejskiej w okresie międzywojennym
- liczba mieszkańców Staszowa wynosiła blisko 10 tys., z czego 55% stanowili Żydzi
- 5 września – pierwsze bombardowanie miasteczek Ziemi Staszowskiej,
- 8 września – Niemcy zajęli Staszów,
- początek października- do Staszowa przybyła jednostka SS,
- w połowie miesiąca został utworzony stały posterunek żandarmerii, burmistrzem Staszowa nadal Ignacy Raczyński, a wice burmistrzem Jan Rogala,
- 26 listopada - na gminę staszowską nałożono pierwszą kontrybucję, 
- w początkach grudnia – zamknięto w Staszowie szkołę powszechną, 
- 26 grudnia – pierwsze aresztowania w Staszowie, wśród zatrzymanych: Stanisław Łukasik, Stanisław Warchałowski, Zbigniew Chmielewski, Jan Staszewski i Mojżesz Segał. Byli przetrzymywani w areszcie w Staszowie, skąd w kwietniu 1940 roku zostali wywiezieni do Oświęcimia, 

1940
- 3 maja – zmarł w Staszowie Bolesław Krauze, aptekarz, społecznik i filantrop, założyciel Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego, przedwojenny burmistrz miasta
- 29 stycznia – do Staszowa przybyło 150 esesmanów pod dowództwem Wosmana. Ich celem była likwidacja żydowskich sklepów, 
- kwiecień – w Katyniu zginęło wielu mieszkańców Ziemi Staszowskiej, m.in. nauczyciele staszowscy: Jan Wróblewski, Józef Jaroń oraz mjr J. Dąbrowski, 
- 15 sierpnia – do Staszowa przybyli przedstawiciele przedsiębiorstwa „Emler” – niemieckiego towarzystwa budowy szos,
- 3 sierpnia – aresztowany został staszowski burmistrz Ignacy Raczyński oraz inż. Wiktor Skrętek i Stanisław Rogala,
- 12 września – pierwsze łapanki Żydów w Staszowie,
- połowa września – burmistrzem Staszowa został proniemiecki prawnik Józef Suchan,
- październik – grudzień – łapanki w Staszowie i na terenie Ziemi Staszowskiej, 

1941 
- na żądanie Landrata w Opatowie powołano w Staszowie żydowską policje tzw. „służbę porządkową”, 
- jesienią a w Staszowie Stefan Kopczyński rozpoczął tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej,
- listopad - grudzień – nasilenie aresztowań w Staszowie,
- grudzień – zginął zamęczony przez Niemców w obozie Buchenwaldzie staszowski burmistrz Ignacy Raczyński, 

1942 
- 6 stycznia – w Staszowie tzw. akcja futrzana,
- 24 stycznia – udana akcja „Jędrusiów” – napad na Komunalną Kasę Oszczędności. Łupem partyzantów padło 40 tys. zł,
- 15 czerwca – utworzenie dzielnicy żydowskiej „getta” w Staszowie. Zostało zamknięte bramą na ul. Krakowskiej. Getto powstało w rejonie ulic: Złotej, Bożniczej, Gęsiej, Stodolnej.
- sierpień – utworzono w bożnicy i w budynku gimnazjalnym warsztaty krawieckie dla Niemców tzw. szopy, 
- noc z 6 na 7 listopada – aresztowanie lekarzy staszowskich: Czesława Kozłowskiego i Witolda Lemieszewskiego (przewiezieni do Ostrowca zostali poddani torturom, w następstwie których zginął dr Lemieszewski, a dr Kozłowski wywieziony do obozów koncentracyjnych, przeżył wojnę),
- 8 listopada – zagłada gminy żydowskiej w Staszowie w następstwie tzw. „czarnej niedzieli”. Na rynku staszowskim zgromadzono blisko 5 tys. Żydów, których popędzono drogą na Grzybów i Szczucin. Podczas przemarszu zginęło 1000 osób. Pozostałych wywieziono koleją do Bełżca. Żaden z nich nie przeżył wojny... 
- 15 grudnia – likwidacja warsztatów – „szopów”. Razem z maszynami ewakuowano do Poniatowej robotników, 

1943 
- 3 listopada  – likwidacja komisarycznego burmistrza Staszowa Józefa Suchana. Został zastrzelony przed własnym domem na ul. Parkowej niedaleko młyna. Akcję przeprowadził patrol oddziału „Kabaty”. 
- 25 listopada – Staszowskie Spółdzielnie Spożywców „Jedność” i „Polska Hurtownia Zgoda” łączą się tworząc „Rejonową Spółdzielnię Rolniczo-Handlową” 
- grudzień – Niemcy mianowali burmistrzem Staszowa Stanisława Wojciechowskiego, 

1944
- 1 lipca – oddziały „Dziekana” oraz „Salerny”, w tym grupa Piotra Pawliny zlikwidowały posterunek granatowej policji w Staszowie oraz dokonały napadu na Spółdzielnię. Z kasy Spółdzielni zabrano spory zapas gotówki, 
- połowa lipca – został zastrzelony komisaryczny burmistrz Staszowa Stanisław Wojciechowski. Akcję wykonała w rejonie Wygiełzowa grupa partyzancka BCh „Dziekana”, 
- 3 sierpnia – ostateczne wyzwolenie Staszowa w następstwie kilkudniowych (od 31.VII) walk oddziałów partyzanckich AK i Armii Czerwonej,
- noc z 8 na 9 sierpnia – w wyniku silnego bombardowania uległo zniszczeniu około 80% zabudowy miasta. W ruiny obrócił się m.in. kościół Ducha Św. oraz apteka Krauzów w rynku,
- sierpień – komendant wojenny Staszowa mjr Siemionow powierzył pełnienie obowiązków burmistrza przedwojennemu wice burmistrzowi Janowi Rogali. Komendantem posterunku MO w Staszowie mianowano Kazimierza Maja, zaś szefem placówki Służby Bezpieczeństwa został Teodor Kufel,
- z początkiem września rozpoczęto wysiedlenie ludności z terenu Staszowa i okolicznych wiosek (powrót wysiedlonych nastąpił początkiem lutego 1945 r.). Nieco wcześniej rozpoczęło pracę gimnazjum w Strużkach,
- 4 października – uruchomienie Urzędu Pocztowego w Staszowie. Kierownikiem placówki został Stanisław Janik, 
- 11 października – wybrano w Staszowie Komitet Miejski PPR. Sekretarze został Stefan Kopeć, zaś do władz partii weszli Teodor Kufel, Kazimierz Maj,
- 2 listopada – ewakuacja szpitala św. Adama do Łoniowa (powrót nastąpił 15 stycznia 1945),
- w grudniu – w Rytwianach zorganizowano szpital dla zakaźnie chorych z dr Wincentym Ziarko jako ordynatorem (funkcjonował przez kilka miesięcy),

1945
- 12 stycznia – spod wsi Mokre z okolic Szydłowa ruszyła wielka ofensywa Armii Czerwonej. W jej wyniku wyzwolono Kielecczyznę, w tym tereny Ziemi Staszowskiej (Szydłów, Stopnicę),
- w końcu stycznia w staszowskim szpitalu liczba chorych i rannych wyniosła ponad 400 osób, 
- 30 stycznia – w Sandomierzu w wieku 85 lat zmarł ks. Wawrzyniec Siek, długoletni proboszcz staszowski (w latach 1902-34), pierwszy dziejopis Staszowa i regionu.
- luty – wybór władz miasta: burmistrzem został Andrzej Ścisło, jego zastępcą Stefan Kopeć, członkiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wybrano: Jana Ościka, Stanisława Mazura, przewodniczącym Prezydium MRN został Józef Kępa. Teodor Kufel sekretarzem Komitetu Miejskiego PPR,
- Staszów w powiecie sandomierskim, a Ziemia Staszowska w granicach powiatu sandomierskiego a także częściowo buskiego i opatowskiego,
- 16 luty – uruchomienie w Staszowie połączenia telefonicznego z Sandomierzem,
- wiosną rozpoczęła działalność w Staszowie Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa oraz Spółdzielnia Szewców i Cholewkarzy „Lech”, 
- kwiecień – rozpoczęcie nauki w szkołach powszechnych w Staszowie. Najpierw uruchomiono zajęcia w SP Nr 1, później SP Nr 2. Kierownikiem jedynki został Józef Miczulis, zaś dwójki Stanisław Wdowiak. Staszowskim Gimnazjum przeniesionym z Połańca kierował nadal S. Kopczyński,
- wrzesień – w Staszowie Ochotniczą Straż Pożarną kierują: mgr Wiktor Krauze jako naczelnik i Zbigniew Wińczewski jako prezes, 

1946 
- wiosną rozpoczęły funkcjonowanie nowo wybrane Rady Narodowe. W Staszowie przewodniczącym Rady został dotychczasowy burmistrz Andrzej Ścisło,
- ludność miasteczek Ziemi Staszowskiej wynosiła: Staszowa – około 4500, Połańca – 1820, Klimontowa – 2200, Stopnicy – 1500, Iwanisk – 700 mieszkańców,
- 17 listopada – w Staszowie odbyło się pierwsze po wojnie walne zgromadzenie Spółdzielczego Banku Ludowego. Na czele nowej Rady Nadzorczej Banku stanął Józef Kępa, zaś funkcję prezesa Zarządu objął Stanisław Mazur,
- listopad – rozpoczęto elektryfikację Staszowa,
- grudzień – staszowska „Lutnia” wystawia w miejscowym Domu Parafialnym staropolskie jasełka,

1947
- luty, marzec – staszowska „Lutnia” wystawiła w Domu Parafialnym dramat muzyczny „Misterium Męki Pańskiej”. Przedstawienie, w którym z jedną z głównych ról kreowała Stanisława Walczak, cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród staszowskiej publiczności,
- 1 czerwca– w Staszowie rozpoczęła działalność Gminna Spółdzielnia,
- czerwiec – staraniem parafian staszowskich położono fundamenty pod odbudowywany kościół Ducha Św.. (Niestety, wysiłki parafian poszły na marne, wkrótce władze nie zezwoliły na prowadzenie dalszych prac remontowych...),
- jesienią – podjął pracę w staszowskim szpitalu św. Adama przybyły ze Lwowa chirurg Kazimierz Ryziński. Niedługo potem, po wyjeździe ze Staszowa dr Przybylskiego objął objął on obowiązki ordynatora oddziału zabiegowego szpitala,
- posłem na Sejm Ustawodawczy z ramienia SD został książę K. Radziwiłł, były właściciel dóbr sichowskich, senator II Rzeczpospolitej, więzień obozu koncentracyjnego w Mathausen, 

1948
- kwiecień – w wyniku pożarów doszło do zniszczenia staszowskich młynów,
- wiosną powrócił z Zachodu i osiadł w Staszowie ppłk Mieczysław Baczkowski, bohaterski dowódca 17 Baonu 5 Kresowej DP spod Monte Cassino związany rodzinnie ze Staszowem (po poślubieniu w roku 1927 córki sędziego staszowskiego Jana Władysława Malewskiego, Krystyny. W Staszowie mieszkał i pracował do roku 1962 tj. do przejścia na emeryturę i wyjazdu do Krakowa, gdzie zmarł w 1973 roku),
- w Staszowie czynnych było jeszcze 120 prywatnych sklepów,
- w staszowskim szpitalu św. Adama leczyło się około 1000 osób. Szpital uległ dalszej rozbudowie – naprzeciw budynku głównego postawiono kostnicę, zaś budynki gospodarcze usytuowane na zapleczu zamieniono na magazyny,

1949
- reaktywowano w Staszowie Cech Rzemiosł Różnych. Starszym cechu wybrano Józefa Drzałowskiego, 
- 13 listopada – w tajemniczych okolicznościach zginął 20-letni Jerzy Lachowski, uczeń LO w Staszowie – członek organizacji antyrządowej „Młode Wojsko Polskie”,

1950
- 2 stycznia– 37 szewców i cholewkarzy założyło w Staszowie robotniczą Spółdzielnię Szewców i Cholewkarzy „Lech”, rozpoczynając produkcję butów (pod koniec roku spółdzielnia zatrudniała 125 osób),
- wiosną na podstawie dekretu o reformie bankowej Spółdzielczy Bank Ludowy w Staszowie przyjął nazwę Gminnej Kasy Spółdzielczej,
- aresztowanie Leopolda Machalskiego i jego syna Ludwika w następstwie tzw. akcji zwalczania band terrorystyczno-rabunkowych (Ludwik Machalski został stracony w kwietniu 1951 roku w Kielcach),
- w połowie roku dyrektorem staszowskiego szpitala, po przejściu na emeryturę dr Stefana Niewirowicza, został dr Kazimierz Ryziński, zaś funkcję dyrektora Gimnazjum po odejściu Stefana Kopczyńskiego objął Władysław Cudzich,
- 1 paździrnika – w Staszowie utworzono Rejon Lasów Państwowych. Był to wówczas największy zakład w Staszowie administrujący 11 nadleśnictwami, w tym m.in. w Klimontowie, Łagowie, Chmielniku, Pińczowie i Ożarowie, 

1951
- zatrudniono w staszowskim szpitalu świeckie pielęgniarki. Przestała wówczas pełnić funkcję siostry przełożonej niezwykle pracowita szarytka Helena Soszyńska, 
- kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Staszowie po odejściu na emeryturę J. Miczulisa został Józef Ramocki,
- prezesem staszowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej został mgr Wiktor Krauze, zaś nauczycielem Jan Panek,

1952 
- wiosną upaństwowiono staszowskie młyny,
- nastąpiła rozbiórka ruin synagogi staszowskiej,
- 1 kwietnia – powstała w Staszowie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska,
- 14 maja – rozpoczęła działalność Spółdzielnia Pracy Metalowców „Wumet” w Staszowie,
- wrzesień – w Staszowie powstał staraniem miejscowych działaczy, w tym dr Stefana Kopra i Stanisława Janika, klub sportowy „Pogoń”,
- 1 września – w Staszowie utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową o profilu metalowo-drzewnym. Jej dyrektorem został Stefan Czerwiec,

1953
- marzec – proboszczem staszowskim został długoletni wikariusz i prefekt szkół staszowskich – ksiądz Wacław Nagrodkiewicz,
- 1 września – dyrektorem gimnazjum w Staszowie został Julian Niedzielski,
- 26 listopada – zmarł w Staszowie w wieku 63 lat Stefan Kopczyński, długoletni dyrektor staszowskiego gimnazjum (1933-50), członek ruchu oporu i organizator tajnego nauczania podczas II wojny światowej

1954 
- 1 września – dyrektorem staszowskiego gimnazjum został Stanisław Bień – matematyk (funkcję tę będzie pełnił do sierpnia 1961 roku),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Staszowie zmieniła nazwę na ZSZ Mechanizacji Rolnictwa. Jej dyrektorem nadal Stefan Czerwiec,
- październik – utworzono w Staszowie siedzibę powiatu. Staszów po ponad 100 latach ponownie miastem powiatowym. Przewodniczącym PRN został Jan Kordula.

1955
- utworzenie w Staszowie Biblioteki Pedagogicznej. Kierownikiem zostaje Jadwiga Zych.
- 14 lutego- proboszczem został ks. prefekt Wacław Nagrodkiewicz.
- luty - zorganizowanie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
- 13 marca- uroczyste obchody 50-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, utworzenie Zarządu Powiatowego Związku z przewodniczącym Stanisławem Adamczykiem.
- 29 marca -powstanie Spółdzielni Pracy Branży Skórzanej „Zryw” w Staszowie.
- 1 grudnia - dyrektorem szpitala św. Adama w Staszowie zostaje lek. med. Stefan Kośmider (funkcję tę sprawował do 1963 r.)
- 19 grudnia - rozpoczęła działalność PZGS „Samopomoc Chłopska” w Staszowie.

1956
- 15 kwietnia- rozpoczęcie budowy nowego gmachu Liceum Ogólnokształcącego.
- kierownikiem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego zostaje lek. R. Żelazowski 

1957
- szefem Prokuratury Rejonowej został Edward Wielgus (stanowisko
to pełnił do maja 1975 r.)
- maj - reaktywowanie Cechu Rzemiosł Różnych, starszym Cechu wybrano Józefa Drzałowskiego (po roku zastąpił go Tomasz Zieliński)
- 7 maja - położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie.
- 1 listopada - powstanie Placówki Pełnomocnika NBP z mgr Zofią Iżyłowską jako kierownikiem.

1958
- 29 kwietnia- przewodniczącym Prezydium PRN zostaje ludowiec Stanisław Uba.
- 1 maja - powstanie zespołu Adwokackiego w Staszowie.
- 7 maja - utworzenie Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Staszowie.
- 1 lipca- powołanie Zakładu Odzieżowego „Modar” w Staszowie.
- wrzesień - oddanie do użytku pierwszego bloku mieszkalnego na ulicy Krakowskiej.
- kierownikiem SP nr 2 w Staszowie zostaje Stanisław Mazur. 
- wybudowanie i oddanie do użytku, Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w Staszowie, kierownikiem Janusz Dulęba.

1959
- ukończenie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie
- 31 stycznia reaktywowanie uchwałą MRN herbu Staszowa: Korab Łaskich
- w lutym- zlikwidowanie Staszowskiego Rejonu Lasów Państwowych.
- 18 września - zakończenie budowy nowego pomieszczenia dla Liceum
Ogólnokształcącego 

1960
- powołanie Edwarda Wąsali na Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Staszowie.
- 9 lutego - zmarł w wieku 77 lat ppłk Jan Raźny, lekarz weterynarii, twórca
teatru „Fredreum”, działający w latach 1930-1939.
- 1 maja  przewodniczącym Prezydium Powiatowej RN zostaje Stanisław Religa.

1961
- I sekretarzem KP PZPR w Staszowie zostaje Stanisław Hendel.
- utworzenie Technikum Ekonomicznego z siedzibą w Liceum
Ogólnokształcącym, dyrektorem obu szkół mianowano Józefa Dyka.
- 27 lipca - zmarł w wieku 59 lat sędzia Jan Klaczyński, organizator
powojennego sądownictwa staszowskiego (pracował od lipca 1947 r.).

1962
- oddanie do użytku Domu Strażaka w Staszowie.
- 13 września - rozpoczęcie działalności Klubu Miłośników Ziemi Staszowskiej (funkcjonował przez cztery lata).
- 2 października - rozpoczęła działalność Spółdzielnia Inwalidów „Jedność” w Staszowie z prezesem Stanisławem Pencą (od 1970 r. funkcje tę pełnił Stanisław Celjowski).
- 28 października - wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek szkolny Technikum 
Mechanicznego. 

1963 
- przeniesienie Technikum Ekonomicznego do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Koszarowej w Staszowie. Dyrektorem Samodzielnego Technikum Ekonomicznego zostaje inż. Krzysztof Pawlik.
- połączenie Spółdzielni „Lech” i „Zryw” i utworzenie Spółdzielni Pracy Branży Skórzanej „Lecho-Zryw” w Staszowie.
- 30 grudnia- zmarł w wieku 63 lat magister farmacji Wiktor Krauze, zasłużony staszowianin. 

1964
- prezesem OSP został Stanisław Janik zaś naczelnikiem Józef Bucki.

1965
-rozpoczęcie przebudowy rynku staszowskiego, zastąpienie bruku asfaltem. 
- mianowanie proboszczem staszowskim ks. Wacława Ośki 
-10 maja - zmarł w wieku 80 lat Jan Skowron, najwybitniejszy malarz ziemi staszowskiej.
- 1 sierpnia - powstanie Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu, Oddział w Staszowie. 
-15 października - pierwsze posiedzenie Komitetu ds. założenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie, przewodniczącym zostaje Tadeusz Morawski. 

1966
-24 stycznia - powstanie Budowlano-Montażowej Spółdzielni Pracy „Budomont” w Staszowie z kierownikiem Kazimierzem Bednarskim. 
-1 marca -rozpoczęcie remontu staszowskiego szpitala, trwający do 1969 r. (uzyskano łącznie 140 łóżek).
-1 czerwca- popłynęła pierwsza siarka z podstaszowskiego Grzybowa.
-30 czerwca- założenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie z prezesem Tadeuszem Miczulisem (od IX 1989 r. funkcję tę pełni mgr inż. Janusz Walczak). 
-1 września- powstanie placówki oddziału PKS w Ostrowcu z siedzibą w Staszowie. 

1967
-1 stycznia - powołanie do życia Powiatowego Domu Kultury z dyrektorem mgr Antonim Drozdem. 
-15 stycznia - powstanie samodzielnego przedsiębiorstwa o nazwie Doświadczalna Kopalnia Siarki „Grzybów” w Staszowie. 
-wrzesień - przemianowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Staszowie na Technikum Mechaniczne, zajęcia prowadzono już w nowym budynku szkolnym. 
-25 listopada - utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Staszowie. 

1968 
-utworzenie Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalni Siarki w Grzybowie przez Ministra Przemysłu Chemicznego.
-9 marca-otwarcie nowego budynku Technikum Mechanicznego w Staszowie. 
-10 kwietnia-otwarcie Ośrodka Wypoczynkowego Transportowców i Drogowców „Lotnik” w Golejowie, kierownikiem został Adam Mroczkowski. 
-22-23 kwietnia -zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego z okazji 50-lecia szkoły. 
-pożar budynku miejscowego kina.
-1 września- powołanie mgr Jana Sikory na kierownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie. 
-otwarcie restauracji „Staszowianka” w Staszowie.
-powstanie Rejonu Energetycznego w Staszowie. 
-kierownikiem Pracowni Urbanistycznej w Staszowie, został mgr inż. arch. Jerzy Wójcik. 
- 15 września -przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 2 do nowego budynku przy ul. XXV-lecia PRL.

1969
-1 stycznia -otrzymanie przez Technikum Ekonomiczne samodzielnego lokalu przy ul. Szkolnej i zmiana nazwy na Liceum Ekonomiczne, od 1 IX szkoła otrzymuje szyld: Zespól Szkół Ekonomicznych.
-31 marca -pojawienie się w mieście pierwszych hydrantów zastępujących woziwodów. 
-oddanie pierwszych obiektów mieszkaniowych-budynku nr 8 przy ul. Wschodniej w Staszowie o 60 mieszkaniach 
- 4 października-uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.
- 7 października - wręczenie staszowskiemu LO orderu „Za zasługi dla Kielecczyzny”.
- przewodniczącym Prezydium Miejskiej RN został Kazimierz Karwacki (do 1973 r.) a kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie Alina Kowalczewska.

1970
- 1 stycznia- utworzenie oddziału PKS w Staszowie z dyrektorem mgr Januszem Dudą
- 1 września- dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 został mgr Eugeniusz Ciepiela.
- 10 paździenika- otwarcie przy ul. Wschodniej w Staszowie nowoczesnej Rejonowej Przychodni Zdrowia.
- w grudniu- proboszczem staszowskim został ks. Adam Rdzanek.

1971
- utworzenie w Staszowie Zakładu Energetyki Cieplnej z kierownikiem J. Walenciakiem.
- oddano do użytku nowy budynek poczty oraz nowoczesne kino „Syrena”.

1972
- 31- otwarto Zakład Przemysłu Odzieżowego, stanowiącego filię krakowskiej „Vistuli”
- marzec - dyrektorem Spółdzielni Mleczarskiej w Staszowie został Jan Gajek.
- 30 września- dyrektorem nowo utworzonego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Staszowie został lek. med. Stefan Grosicki (funkcję tę pełnił do września 1990 r.)
- 17 grudnia - Technikum Mechanicznemu nadano imię St. Staszica oraz oddano do użytku budynek warsztatów szkolnych z kierownikiem Janem Kowalskim (do 1992 r.)

1973
- 23 marca- oddano do użytku dom towarowy przy ul. Krakowskiej w Staszowie.
- 1 czerwca - powstanie samodzielnego oddziału NBP w Staszowie.
- 1 września- dyrektorem LO w Staszowie został Adam Koziński.
- 1 listopada- przewodniczącym Prezydium PRN został Stanisław Chochowski, naczelnikiem Jerzy Mrozowicz, a prezesem Spółdzielni „Wumet”- Jerzy Chodurek (do 1990 r.).

1974
- otwarto Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Staszowie z dyrektorem Anną Kralą. 

1975
- 5 kwietnia- otwarcie nowego, blisko 400-łóżkowego szpitala.
- w wyniku reformy administracyjnej kraju Staszów przestał być miastem powiatowym i wszedł w skład województwa tarnobrzeskiego

1976
- w październiku w Staszowie mieszkało 11 tysięcy mieszkańców 

1977
- w marcu naczelnikiem Miasta i Gminy został Władysław Szeliga
- w sierpniu swą działalność rozpoczął Chór Nauczycielski

1978
- w kwietniu utworzono w Staszowie Rejon Eksploatacji Dróg, którego dyrektorem został Zdzisław Szyszkowski
- w czerwcu dyrektorem „Vistuli” został Stanisław Oszczypała

 1980

 - listopad - powołanie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej "Ziemia Staszowska" NSZZ "Solidarność" pod przewodnictwem Józefa Małobęckiego - koordynująca działania Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" na terenie miasta i okolic.

1981
- w maju powstało Staszowskie Towarzystwo Kulturalne                                                                                         
- 13 grudnia - W dniu ogłoszenia stanu wojennego aresztowani zostali staszowscy działacze NSZZ "Solidarność": Józef Małobęcki, Andrzej Ptak, Bolesław Kozłowski, Zygmunt Bratkowski. 

 1982

- w czerwcu utworzono w Staszowie Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- w sierpniu z inicjatywy ks. Henryka Kozakiewicza rozpoczęto budowę kościoła Ducha Świętego
- w październiku dyrektorem Banku Spółdzielczego został Mieczysław Wyrzykowski, a Inspektoratu PZU Krystyna Szymańska

1983
- w styczniu utworzono Urząd Skarbowy, którego naczelnikiem została Bogumiła Snopek
- dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został Henryk Cieślik
- w marcu dyrektorem Kopalni Siarki w Grzybowie został Eugeniusz Gutman
- w październiku położono kamień węgielny pod budowę kościoła Ducha Świętego

1984
- 1 stycznia dyrektorem Spółdzielni Rzemieślniczej został mgr Stanisław Jastrząb
- w kwietniu do odnowionego ratusza przeniesiono Miejską Bibliotekę Publiczną
- oddano do użytku pierwszy budynek spółdzielczy na osiedlu Wschód
- Staszów przekroczył 14,5 tysiąca mieszkańców
- w październiku odbył się w Staszowskim Ośrodku Kultury Ogólnopolski Zjazd Miłośników Fantastyki
- w grudniu odbyły się wybory do władz Cechu Rzemiosł Różnych. Starszym cechu został Edward Supa

1986
- w czerwcu nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów został Zygmunt Klubiński
- w lipcu proboszczem parafii św. Bartłomieja został ks. Henryk Kozakiewicz
- 1 września uroczyście otwarto nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 mieszczący się przy ulicy Wysokiej. Szkoła otrzymała sztandar i patrona, który został Tadeusz Kościuszko
- w październiku Naczelnikiem Miasta i Gminy Staszów został Henryk Albera

1987
- w maju odbyły się i Ogólnopolskie Esperanckie Dni Staszowa

1988
- w marcu uroczyście oddano do użytku restaurację „Pod zegarem”

1989
– proboszczem parafii pod wezwaniem św. Barbary został ks. Edward Zieliński
- we wrześniu na cmentarzu parafialnym odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej
- dyrektorem Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie został Janusz Walczak
- w listopadzie w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się uroczyste obchody 50 –lecia tajnego nauczania na Sandomierszczyźnie. W holu szkoły odsłonięto okolicznościową tablicę

1990
- w marcu ukazał się pierwszy numer miesięcznika społeczno-kulturalnego „Goniec Staszowski”
- w czerwcu w wyniku wyborów samorządowych dotychczasowy naczelnik miasta Henryk Albera został wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów
- w lipcu Komendantem Komendy Rejonowej Policji został Henryk Kaczmarczyk

1991
- w lipcu rozpoczął działalność Bank Depozytowo-Kredytowy. Dyrektorem tej placówki została Zofia Iżyłowska
- oddano do użytku hotel „Gwarek”
- w październiku otwarto Muzeum Ziemi Staszowskiej

1992
- 27 października zainaugurował działalność wydział zamiejscowy Organizacji i Zarządzania WSP w Kielcach
- Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów został Adam Lubera
- w listopadzie uroczyście obchodzono 50-lecie zagłady gminy żydowskiej. Na staszowskim kirkucie odsłonięto pomnik ofiar holocaustu

1993
- w sierpniu ukazał się pierwszy numer „Monitora Staszowskiego” miesięcznika Rady Miejskiej
- dyrektorem Zespołu Szkół im. St. Staszica został Izydor Grabowski
- dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej została Halina Sobolewska-Kleszcz
- Liceum Ogólnokształcące przyjęło za patrona szkoły – ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1994
- w maju odbyła się pierwsza msza święta w kościele Ducha Świętego

1995
- w kwietniu uroczyście obchodzono 20-lecia funkcjonowania szpitala rejonowego. Z tej okazji nadano szpitalowi imię Stefana Niewirowicza
- 10-11 kwietnia uroczyście obchodzono 470-lecie nadania praw miejskich 
- w październiku uroczyście oddano do użytku Publiczną Samorządową Szkołę Podstawową na osiedlu „Wschód”
- w nowo budowanym kościele św. Barbary odprawiono pierwszą mszę świętą

1996
- dyrektorem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej został Ryszard Sobczyk
- w maju Klub Esperanto działający przy SOK zorganizował jubileuszowy X Ogólnopolski Zjazd Esperantystów
- we wrześniu Staszowskie Towarzystwo Kulturalne uroczyście obchodziło 15-lecie swej działalności
- w budynku Urzędu Miasta i Gminy uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą założycielowi miasta Hieronimowi Łaskiemu
- w grudniu dyrektorem staszowskiego „Budomontu” został Jerzy Kowalik

1997
- powstała Staszowska Izba Gospodarcza
- 1 marca - pod adresem http://www.polbox.com/w/wildcat/staszow.htm została uruchomiona pierwsza strona internetowa o Staszowie "Staszów - wczoraj i dziś" (obecnie staszow.com)
- w październiku otwarto nowoczesną oczyszczalnię ścieków
- w grudniu oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych

1998
- w kwietniu odsłonięto tablicę upamiętniającą staszowską synagogę
- w maju odbyły się Ogólnopolskie Targi Wydawnictw Regionalnych
- w październiku odbyły się wybory samorządowe do Rady Miejskiej i Rady Powiatu
- w listopadzie na sesji Rady Miejskiej burmistrzem został wybrany Henryk Albera, a przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisław Lech Zalewski

1999
- w styczniu Staszów stał się siedzibą powiatu i wszedł w skład województwa świętokrzyskiego. Starostą Powiatu Staszowskiego został wybrany Czesław Pargieła, a przewodniczącym Rady Powiatu Tadeusz Żmuda
- w lipcu uroczyście obchodzono 100 – lecie działalności Banku Spółdzielczego
- we wrześniu rozpoczęły działalność szkoły gimnazjalne. Dyrektorem Gimnazjum nr 1 została Małgorzata Kazimierska, a Gimnazjum nr 2 Jan Gromniak

2000
- w marcu Społeczne Ognisko Muzyczne obchodziło 35-lecie działalności
- w kwietniu uroczyście obchodzono 475. rocznicę nadania praw miejskich
- w maju na osiedlu Wschód otwarto Centrum Medyczne
- staszowska Pogoń awansowała do III ligi 
- w listopadzie przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy uroczyście odsłonięto pomnik-obelisk „Milenium 2000”
- w grudniu uroczyście oddano do użytku nową siedzibę Nadleśnictwa Staszów

2001
- od lipca oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie funkcjonuje pod adresem www.staszow.pl
- w lipcu miasto nawiedziła powódź. Zalaniu uległ Staszówek w rejonie ulic: Szpitalnej, Koszarowej, Oględowskiej
- w kwietniu ukazał się pierwszy numer „Kuriera Domowego” miesięcznika Spółdzielni Mieszkaniowej 
- we wrześniu przy Szkole Podstawowej nr 3 oddano do użytku halę widowiskowo-sportową
- we wrzesniu dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego została Jolanta Zdrojkowska
- w październiku oddano do użytku halę sportową przy Liceum Ogólnokształcącym
- od października Staszowski Portal Kulturalno Gospodarczy funkcjonuje pod adresem www.staszow.com
- w listopadzie Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego, a Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 imię Hieronima Łaskiego

2002
- we wrześniu dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych został Zdzisław Komór
- w październiku odbyły się wybory burmistrza, Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Starostą Powiatu Staszowskiego został Czesław Pargieła. Przewodniczącym Rady Powiatu Włodzimierz Ligęza, a Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisław Lech Zalewski
- w listopadzie burmistrzem Miasta i Gminy Staszów został wybrany Romuald Garczewski

2003
- w styczniu komendantem Komendy Powiatowej Policji w Staszowie został Sławomir Rdzanek
- w sierpniu dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie został Janusz Sikorski
- w październiku zainaugurował zajęcia zamiejscowy ośrodek dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie
- w październiku Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał imię Jana Pawła II
- w październiku Zespół Szkół im. St. Staszica uroczyście obchodził jubileusz 50-lecia 

2004
- przystąpiono do budowy na terenie miasta nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
- rozpoczęto rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego 
- przystąpiono do remontu budynku po Spółdzielni Inwalidów „Jedność” jako nowej siedziby Sądu Rejonowego w Staszowie.

2005
W 480. rocznicę nadania praw miejskich Staszów liczy, ok. 17 tys. mieszkańców, na jego terenie działają liczne zakłady pracy, organizacje i instytucje. Miasto jest siedzibą Powiatu w skład którego wchodzą nastepujące miasta i gminy: Staszów, Osiek Połaniec oraz gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów.
Starostą jest Czesław Pargieła, jego zastępcą Ryszard Andrzej Gad. Przewodniczącym Rady Powiatu jest Włodzimierz Ligęza, wiceprzewodniczącymi są: Józef Moździerz i Władysław Szeliga. W skład Rady Miejskiej Staszowa wchodzą Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Lech Zalewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kryspin Bednarczyk i Stanisław Jastrząb, radni: Mieczysław Augustak, Emilia Baradziej, Eugeniusz Ciepiela, Mirosław Głaz,  Kazimierz Głodek, Władysław Kocznur, Ireneusz Kwiecjasz, Andrzej Lis, Tadeusz Madej, Henryk Władysław Makuch, Zdzisław Rożek, Janusz Rybus, Jarosław Sierant, Paweł Szczepański, Stanisław Szemraj, Jadwiga Szyszka, Andrzej Wawrylak, Mirosław Wyrzykowski. Burmistrzem jest Romuald Garczewski, zastępcą burmistrza Andrzej Walczowski.
- w czerwcu Mariusz Zdeb Prezesem PGKiM został Mariusz Zdeb

2006
– Na Dniu Chleba – Dożynkach Miejsko– Gminnych wystąpił zespół Leszcze;
– w trakcie obchodów dożynkowych została odsłonięta tablica pamiątkowa Honorowego Obywatela Miasta Staszowa Józefa Piłsudskiego;
- 6 października uroczyście otwarto nową siedzibę Sądu Rejonowego w Staszowie;
- 26 listopad 2006 r. Andrzej Iskra został wybrany burmistrzem Staszowa. Na radnych kadencji 2006–2010 zostali wybrani: Czesław Maciej Dyl – przewodniczący Rady Miejskiej, Dariusz Kubalski, Henryka Markowska, Bonifacy Wojciechowski, Edward Anioł, Kryspin Bednarczyk Stanisław Altenberg, Beata Gajek, Józef Bryk, Piotr Kasperkiewicz, Jan Sajda, Tomasz Otrębski, Roman Lasota, Jerzy Krauze, Kazimierz Głodek, Zdzisław Rożek, Józef Bernyś, Janusz Rybus, Jarosław Sierant;
- 7 grudzień 2006 Romuald Garczewski wybrany starostą powiatu staszowskiego;
- 14 grudnia na wiceburmistrza Staszowa został wybrany Mirosław Wyrzykowski;
– Skarbnikiem Miasta i Gminy Staszów została Joanna Pokora, a sekretarzem MiG został dr Kazimierz Sztaba;
– Komendantem Powiatowej Policji w Staszowie został Piotr Tafelski, komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej został Janusz Tasak.

2007
– W czerwcu została założona Orkiestra Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka;
- 29 czerwca oddano do użytku rondo w Staszowie na skrzyżowaniu ulic: Langiewicza, Rakowskiej i Opatowskiej;
- podczas obchodów Dnia Chleba koncert zagrał zespól Brathanki;
- 2 września Komenda Powiatowa Policji w Staszowie otrzymała sztandar;
- Przewodniczącą Rady Miejskiej w Staszowie zostaje Henryka Markowska;
– odbyły się Najmocniejsze Mikołajki, na których wystąpił zespół „Boys” wraz z zawodami Mini Strong Man,
- komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej został Grzegorz Ciepiela,
- dyrektorem OSiR Ireneusz Kapusta.
- Odznakę „Zasłużony dla Miasta” otrzymał: Sławomir Balicki.

2008
– 26 stycznia po raz pierwszy w Staszowie odbył się XI Zjazd Przewodników Świętokrzyskich PTKK;
- 9 kwietnia Gmina Staszów otrzymała dyplom Europejska Gmina – Europejskie Miasto;
-10 maja oddano do użytku nową siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie;
-  Miasto Staszów zdobywa tytuł „Euro – Gminy 2007–2008” w województwie świętokrzyskim;
- w sierpniu odbył się Puchar Europy Strong Man na zakończenie, którego odbył się koncert Dody;
– w trakcie obchodów Dnia Chleba – Dożynek Miejsko – Gminnych odbył się Koncert Natalii Kukulskiej;
-  25 października odsłonięto tablicę upamiętniającą zasługi druha Stanisława Janika;
– 16–17 listopada Nawiedzenie Jasnogórskiej Matki Bożej w staszowskich parafii;
– Gmina Staszów laureatem konkursu „Krajowi Liderzy; Gmina Staszów była nominatem konkursu „Przyjaźni środowisku”.
- odznakę „Zasłużony dla Miasta” otrzymała: Alina Kubik, Małgorzata Szmyrgała, Roman Sieroń, Artur Garbacki, Janusz Dulęba, Andrzej Iskra, Karol Szóstyk, Beata Rachoń, Paweł Ciepiela. Odznakę „Zasłużony dla Miasta” otrzymała: Firma Handlowo – Usługowa SKOWRON – Wojciecha Skowrona, LORD – Restauracje, Hotele, Sklepy w Staszowie.

2009 
– 24 kwietnia podpisano umowę partnerską z miastem Pustomyty, z obwodu Lwowskiego na Ukrainie;
– 8–10 maja w Staszowie zorganizowana została Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych w Staszowie w kategorii Taekwondo ITF;
– 16 –17 maja – po raz pierwszy w Staszowie zorganizowano Świętokrzyski Zlot Motocykli i Pojazdów Zabytkowych i Pierwszy Staszowski Moto – Piknik;
– 12 czerwca Kryspin Bednarczyk został Przewodniczącym Rady Miejskiej w Staszowie;
– w trakcie obchodów Dnia Chleba – Dożynek Miejsko–Gminnych na Staszowskim Rynku wystąpił Kabaret Skeczów Męczących i odbył się koncert Agnieszki Włodarczyk;
– 13 sierpnia Miasto Staszów podpisało list intencyjny z Tomaszowem Lubelskim,
– 25 września w Staszowie odbyły się Dni Województwa Świętokrzyskiego z okazji 20– lecia samorządów gminnych i 10 – lecia powstania powiatów;
– 1 grudnia oddano do użytku wyremontowanych kilka miejskich ulic w ramach programu „Schetynówek”;
– 4 grudnia Staszów otrzymał nagrodę Gminy Fair Play;
- dyrektorem OSiR zostaje Rafał Glegoła, dyrektorem SOK Aleksandra Stachniak.
- powołanie spółki Gminy „Zdrowie Koniemłoty Sp. z o.o." prezesem – Elżbieta Staworzyńska, rozpoczęcie działalności: 1 stycznia 2010 r.

2010
– 16 lutego Otworzono Młodzieżowe Centrum Kariery w Staszowie;
– 15- 16 marca Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w minionym XX – leciu w ramach obchodów 485 rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa” w której wiął udział Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu RP.
- 11 kwietnia – Staszów ma swoją lokalną walutę Dukata „4 Stasze”;
- 3 maja na staszowskim ratuszu wmurowano tablicę ku czci Hieronima Łaskiego;
- 28 sierpnia w trakcie obchodów Dnia Chleba – Dożynek Miejsko–Gminnych na Staszowskim Rynku odbył się koncert Maryli Rodowicz;
- 5 grudnia Romuald Garczewski został wybrany burmistrzem Staszowa;
- 13 grudnia Andrzej Kruzel wybrany został starostą powiatu staszowskiego;
- 14 grudnia zastępcą burmistrza została Henryka Markowska;
- 29 grudnia prezesem PGKiM-u został Mariusz Zdeb

2010-2014 - Na radnych VI kadencji zostali wybrani: Kryspin Bednarczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej, Beata Gajek – Dyl – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Bonifacy Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław Altenberg, Edward Anioł, Józef Bryk, Czesław Maciej Dyl, Piotr Kasperkiewicz, Jerzy Kozioł, Dariusz Kubalski, Zenon Ludynia, Tadeusz Madej, Piotr Mazur, Tomasz Otrębski, Stanisław Polniak, Janusz Rybus, Dominik Rożek, Zdzisław Rożek, Gabriela Urbańska, Zbigniew Wojciechowski i Kazimierz Zapart.

2011
- 29 marca – w Wiśniowej rozpoczęły się Świętokrzyskie obchody 220. Rocznicy Konstytucji 3 Maja;
- 1 maja zastępcą burmistrza został Tomasz Fąfara;
- 15 maja ustanowienie kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Staszowie, Diecezjalnym Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II;
- 27 maja otwarcie nowego skrzydła staszowskiego szpitala;
- 13-19 sierpnia – Staszowskie koło Grodzkie PTKK było organizatorem 60-tego Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK;
- 28 sierpnia obchody Dnia Chleba – Dożynek Miejsko–Gminnych, po raz pierwszy odbywał się w Parku Rekreacyjno – Sportowym „Zalew nad Czarną”, gwiazdą wieczoru był zespół „Oddział Zamknięty”;
- 11 listopada w trakcie obchodów 93. Rocznicy Odzyskania Niepodległości dokonano otwarcia odnowionego Parku im. Adama Bienia i odsłonienie pomnika Adama Bienia i pomnika poświęconego pomordowanym Oficerom WP i policjantom wiosną 1940 roku na wschodzie.
- 30 grudnia - Katarzyna Ciepiela otrzymuje powołanie na dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury 

2012
-
styczeń - Alicja Miasiak obejmuje funkcję dyrektora Przedszkola nr 8 w Staszowie,
- 8 stycznia - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Staszowie, na scenie SOK wystąpili między innymi: Piotr Sawicki i zespół Mindfield. Zebrano kwotę 27 464,22 zł, 25 euro i funty brytyjskie.
- 4 luty - 15 jublieuszowe spotkanie członków i sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej. Stambułki zostały przyznane dla: GDF SUEZ BIOENERGIA Sp. z o.o. Zawady, Przedsiębiostwa Wiertniczo - Inżynieryjnego "HYDROWIERT" sp. z o.o. w Osieku, Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, Firmy EKOPLON s.a., Przychodni Rodzinnej w Staszowie, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu, Firmy Handlowo - Usługowej "Duet, Zakładu Uboju i Produkcji Wędlin. Wyróżniono osoby: Bożentynę Pałkę- Korubę, Tadeusza Wrześniaka, Andrzeja Patalonga, Mariana Kosowicza, Jana Suskę, Jana Marcina Popiela, Adama Luberę, Władysława Dyla, Lucjana Zaczkowskiego, Wiesława Kota, Sławomira Migalskiego, Andrzeja Wawrylaka i Józefa Juszczyka.

- Z inicjatywy Józefa Małobęckiego - staszowskiego lidera Solidarności, w latach 1980-82 i powołanej przez niego w 2010 r. Inicjatywy Obywatelskiej, przy współpracy burmistrza Romualda Garczewskiego, Rada Miasta i  Gminy w latach 2012 – 2013 zmieniła 7. nazw komunistycznych ulic. Zastępując je następująco:
1. 25 lecia PRL została zamieniona na ulicę Niepodległości.
2. Marcelego Nowotki została zamieniona na ulicę Spokojną|
3. PKWN została zamieniona na ulicę Łącznik
4. Karola Świerczewskiego na ulicę Józefa Piłsudskiego
5. Hanki Sawickiej na ulicę Ignacego Raczyńskiego
6. Janka Krasickiego na ulicę Powstańców Styczniowych
7. Aleksandra Zawadzkiego na ulicę Józefa Wybickiego
Przy okazji z obwodnicę południową miasta nazwano ulicą „Solidarności"


- 1 marca w Staszowie rozpoczął działalność Żłobek Dziecięcy.
- 14 marca Minister Skarbu Państwa Mikołaj budzanowski i burmistrz Romuald Garczewski podpisali umowę, na mocy której Gmina Staszów została właścicielem staszowskiego PKS.
- 16 marca w TVP 1 wyemitowany został film o Staszowie w cyklu „Po Sąsiedzku".
- 11 kwietnia - 487. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa.
- 24 kwietnia - W Rzędowie podpisano trzy pierwsze kontrakty na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
- 30 kwietnia - Powstało cybermuzeum ziemi staszowskiej.
- 31 maja - Otwarcie Zakładu Instytucji Siarki Nierozpuszczalnej.
- 24 czerwca - Msza dziękczynna podziękowanie dla ks. Henryka Kozakiewicza proboszcza parafii św. Barłomieja w Staszowie.
- 24 czerwca- VII edycja Szklarek.
- 29 czerwca- 1 lipca - II Staszowskie Keszkowanie.
- 1 lipca - Ks. kan. Szczepan Janas został nowym proboszczem w parafii pw. św. Barłomieja w Staszowie.
- 23 sierpnia - Audycja na żywo Radia Kielce ze staszowskiego rynku.
- 25-26 sierpnia - „Dzień Chleba - smaki naszych dziadków"- wystąpił zespół „Łzy" i „Lomabard", 100. rocznica Wystawy Rolniczo - Przemysłowej w Staszowie,  premiera spotu „Staszów - tu jest Twoje miejsce".
- 1 września - Otwarcie żłobka w Przedszkolu nr 8 w Staszowie.
- 27 września - Rozpoczęł się remont elewacji budynku Ratusza w Staszowie.
- 1 października - Otwarcie żłobka w budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie.
- 4 października - Marsz pamięci w związku z 70. rocznicą  Czarnej Niedzieli".
- 22 października - Gmina Staszów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gmnie Staszów", w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
-30 października - W Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Gminą Staszów w ramach zadania pn. Modernizacja Targowiska w Staszowie.
- 10 listopada - Otwarcie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
- 9 grudnia - Mieszkańcy Staszowa mogą korzystać z pociagu relacji Przemyśl- Wrocław i Wrocław - Przemyśl, którym można dojechać także do Kielc i Katowic.
- 31 grudnia - Miasto i Gminę Staszów zamieszkiwało 26 875 w tym w samym Staszowie 15 708 osób.

2013

13 stycznia XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Staszowie. Sztab Staszów zebrał 22 519,00 zł, 31,18 EUR. Do puszek trafiły również dwa złote łańcuszki oraz pierścionek

 

22 stycznia W Staszowie została otwarta placówka wsparcia dziennego świetlica „Jutrzenka".

 

12 lutego Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie podpisał umowę na rozbudowę i modernizację źródeł wytwarzania ciepła.

 

17 lutego Obchody 150. Rocznicy bitwy Staszowskiej.

 

23 lutego XVI spotkanie członków i sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej. Na stypendia dla zdolnych uczniów zebrano rekordową kwotę 40 800 zł.

 

27 lutego Szkoły w Smerdynie i Wiśniowej przekazane do prowadzenia przez osoby fizyczne.

 

1 marca Podpisanie w Rzędowie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z funduszu Spójności projektu pt. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy".

 

8 marca Z okazji Dnia Kobiet panie ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie rozegrały mecz w piłkę ręczną.

 

9 marca W plebiscycie Echa Dnia Kobietą Przedsiębiorczą 2012 roku w Powiecie Staszowskim została Beata Gajek- Dyl, wyróżnione także zostały Barbara Gulińska i Joanna Juszczyńska.

 

15 marca Gmina Staszów otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pomoc finansową w wysokości 600 tys. zł na odbudowę dróg.

 

11 kwietnia XXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Zmieniono nazwy ulic: ul.Świerczewskiego na ul. Józefa Piłsudskiego, ul. H. Sawickiej na ul. Ignacego Raczyńskiego, ul. Zawadzkiego na ul. Józefa Wybickiego, ul.Krasickiego na ul.Powstańców Styczniowych. Nazwy otrzymało „Rondo Połanieckie" oraz nowe ulice na Osiedlu Małopolskim tj.: Tarnobrzeska, Zamojska, Rzeszowska, Jagielońska, Piastowska.

 

11 kwietnia 488 rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa.

 

14 kwietnia W Kurozwękach upamiętniono 150. Rocznica Powstania Styczniowego.

 

24 kwietnia Święto patrona przedszkola nr 8 Hansa Christiana Andersa połączone z oddaniem nowo wybudowanych pomieszczeń.

 

24 maja Gmina Staszów zostaje uhonorowana tytułem „Euro Gmina 2012". Wyróżnienie odbierał burmistrz Staszowa Romuald Garczewski.

 

23-24 lipca Obchody Wojewódzkiego Święta Policji wraz z otwarciem i poświęceniem nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

 

13 września Otwarcie Staszowskiego Ośrodka Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

 

19 września Uroczystości jubileuszowe 95-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

 

28 września Otwarcie świetlicy wiejskiej w Krzywołęczy.

 

18 października Zmarł Andrzej Iskra Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w latach 2006-2010.

 

17 listopada Zmarł Henryk Albera Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w latach 1990-2002.

 

29 listopada Otwarcie w staszowskim szpitalu pierwszego w województwie świętokrzyskim Ośrodka Badań Klinicznych.

 

2014

 

31 marca Podpisanie przez burmistrza Romualda Garczewskiego umowy z firmą „Czegeko" z Krakowa na projekt rewitalizacji rynku w Staszowie.

 

11 kwietnia 489 rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa.

 

16 maja otwarcie nowej Harcówki dla harcerzy i zuchów Zespołu placówek Oświatowych Publicznej Szkoły podstawowej nr 1 w Staszowie.

 

4 lipca Otwarcie świetlicy i boiska rekreacyjno-sportowego w Wólce Żabnej.

 

4 lipca Burmistrz Romuald Garczewski podczas uroczystej gali w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odebrał statuetkę „Euro-Gmina" za inwestycje poczynione w ostatnich latach na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

 

9 lipca oficjalne rozpoczęcie budowy Staszowskiego Obszaru Gospodarczego „Strefa A".

 

11 lipca otwarcie kompleksu obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie.

 

21 lipca zakończenie modernizacji Placu Targowego w Staszowie.

 

16 lipca Ireneusz Kapusta łucznik ze Staszowa w Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych wywalczył w duecie z Mileną Olszewską tytuł Mistrza Europy i Złoty Medal w konkurencji mikst klasyczny.

 

5 sierpnia przejazd wyścigu kolarskiego TOUR DE POLOGNE przez Staszów.

 

11 października Szkoła w Kurozwękach obchodziła 150-tą rocznicę urodzin swojego Patrona - Stefana Żeromskiego.

 

16 listopada Wybory Samorządowe

 

30 listopada Druga tura wyborów samorządowych. Nowym burmistrzem zostaje Leszek Kopeć.

 

1 grudnia I Sesja Rady Miejskiej i uroczyste zaprzysiężenie nowego składu Rady Miejskiej wybranego na czas kadencji 2014-2018. Radnymi zostali: Jerzy Kozioł – Przewodniczący Rady Miejskiej, Ireneusz Kwiecjasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Bonifacy Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Beata Gajek-Dyl, Dariusz Kubalski, Wojciech Charyga, Kazimierz Głodek, Rafał Grabka, Leontyna Jakubik, Anna Karasińska, Tomasz Klimek, Roman Lasota, Maria Malec, Ewa Markiewicz, Jacek Maruszewski, Piotr Mazur, Tomasz Otrębski, Jacek Piwowarski, Dominik Rożek, Zdzisław Rożek, Gabriela Urbańska.

 

8 grudnia II Sesja Rady Miejskiej podczas której odbyło się zaprzysiężenie nowego Burmistrza Staszowa – Leszka Kopcia.

 

15 grudnia Rozpoczęcie pracy w UMiG Staszów zastępcy burmistrza Staszowskiego, Ewy Kondek.

 

2015

13 stycznia Romuald Garczewski zaprzysiężony na Posła na Sejm RP

10 marca VII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie podczas której obrady radnych przyniosły duże zmiany w prezidium. Po odbytym głosowaniu przewodniczącym Rady Miejskiej zostaje Ireneusz Kwiecjasz, natomiast wiceprzewodniczącymi Beata Gajek-Dyl oraz Dariusz Kubalski.

 

11 kwietnia 490 rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa. Uroczyste obchody upamiętniła wydana z tej okazji książka pt. „Staszów Miasto nad Czarną".

 

Miasto Staszów jest siedzibą powiatu staszowskiego. Starostą jest Michał Skotnicki zaś zastępcą Tomasz Fąfara.


 


Serwis prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Biuro Promocji
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 88, e-mail: promocja@staszow.pl.